جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ )

جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ )

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ و می باشدکه به همراه سوالات و پاسخ تشریحی ارائه شده است ، در قالب pdf و در 404 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 404
حجم 2948 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


کتابشناسی

اوضاع ایران قبل از اسلام

اوضاع سیاسی و حملۀ اعراب به ایران

عوامل فتوحات 

طاهریان

صفاریان

دیالمه و آل زیار

علویان طبرستان

آل مسافر

ایران در عصر آلبویه

فرهنگ و تمدن در دوره آل بویه

سامانیان

دولت سامانیان در ایران و ماوراء النهر 279-395 

اسماعیل سامانى بنیاد گذار سلسله

جانشینان اسماعیل

نفوذ اسماعیلیان در خراسان

قلمرو سامانیان

دیگر امیران سامانى

تسلط اسلام بر ماوراء النهر 

موقعیت علمى و مذهبى نیشابور

عالمان شیعه در خراسان

نظام ادارى سامانیان 

ارتباط خلیفه و سلطان

وزارت در دوره سامانى

سامانیان

غزنویان

نام آورترین فرد در دربار محمود غزنوی88

غوریان ( 543 تا 612 ه. ق) 

حکام غور

سلاطین سلجوقی

خوارزمشاهیان 

سلسله خوارزمشاهیان

مغولان

ایلخانان

حکومتهای محلی

سربداران آق قویونلو و قراقویونلو

نکات تاریخ ایران اسلامی از ابتدا تا صفویه 

صفویه

حکومت جهانشاه از قبیله قراقویونلو از جمله کارهای صدر 

ریشه کن کردن عقاید مخالف

افشاریه

زندیه

قاجاریه 

قدرتیابی تدریجی رضاخان

کودتای سیاه

سقوط کابینه ی سیاه

نخست وزیری قوام السلطنه

سقوط کابینه ی قوام

کابینه ی مشیرالدوله

نخست وزیری رضاخان (سوم آبان 1302  نهم آبان 1304)

جمهوری رضاخانی 

قیام جنگل

نظری بر دوران سلطنت رضاخان

نگاهی به ماهیت برخی اصلاحات و اقدامات رضاشاه

رضاخان و سیاست مذهبی دو گانه ی 

شهادت مدرس

رضاخان و سیاست گرایشبه آلمان 

اشغال ایران توسط متفقین

ارتش رضاخانی و نیروهای متفق

اوضاع ایران از اشغال متفقین تا کودتای 28 مرداد 

زمینه های تداوم حکومت پهلوی

انتخابات مجلس چهاردهم

نخست وزیری قوامالسلطنه و تخلیهی ایران از قوای شوروی

تلاشهای انگلیس برای محدود کردن نفوذ آمریکا در ایران 

امضای قرارداد الحاقی گسگلشاییان

فداییان اسلام و ترور انقلابی رزمآرا

پیروزی مردم و ملی شدن صنعت نفت

نخست وزیری مصدق

قیام 30 تیر 1331

بروز اختلاف در نهضت پس از سی ام تیر

کودتای 28 مرداد 1332

نهضت مقاومت ملی 

آغاز نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی

اجرای اصلاحات (رفورم) آمریکایی در ایران

لایحه ی انجمنهای ایالتی و ولایتی و مقاومت امام خمینی

اعلام اصول ششگانه و آغاز دورهی دوم نهضت

تحریم همه پرسی و قیام مردم تهران

برگزاری همه پرسی

حمله ی مأموران شاه به فیضیه 

تحریم تقیه توسط امام و استیضاح دولت

اوجگیری مبارزه در ماه محرم

دستگیری امام و قیام شکوهمند 15 خرداد 1342

قیام مردم قم 

قیام خونین مردم تهران در پانزدهم خرداد

احزاب دوران پهلوی

در انقلاب مشروطیت ایران

جمهوری سرخ گیلان

جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران

کنگره اول حزب کمونیست ایران در انزلی

زنان

فرقه دموکرات آذربایجان

چگونگی تشکیل فرقه

کنگره ملی آذربایجان

اقدامات و فعالیتها

مجموعه نکات تاریخ ایران اسلامی

فروپاشی ایلخانان

ساختار سلجوقیان

دین سلجوقیان

منابع 

قسمتی از متن جزوه :


نام آورترین فرد در دربار محمود غزنوی فردوسی با شاهنامه مشهورش 2. ابوریحان بیرونی چنانکه حتی حکم قتل ابوریحـان

بیرونـی بـه جهـت عـدم درك یـک واقعیتعلمی صادر نمود ولی با وساطت منشی خودش ابونصر مشکان ازچنین اشتباه

بزرگی دست کشید.  

بایستی گفت سلطان محمود غزنوی حنفی مذهب و تعصب بسیار شدید داشته است چون در دوره محمود غزنـوی اسـت که

تبلیغاتدعاه اسماعیلی در ماوراء النهر و خراسان عده زیادی از مرردم را به این آیین وادار نمـود درکجـا از ایشـان را مییافت

به قتل میرساند مخصوصاً به آن علت که دعاه اسماعیلی اهل ایران را که ازخلفای فاطمی مصرمیخواندند دلیل آن هم بر این

بوده است که این خلفا مدعی بنی عباسی مورد ستایش محمود بودند بـه همـین سـبب واژه قرمطـی دایـر گشت یعنی اسماعیل و

طرفداران فاطمیون.  

وی یاران مجدالدوله را به جرم معتزلی بودند همگی را از دم تیغ گذراندند و کتابخانه آنها را به آتش کشید چنانکـه در بالا هم

ذکرکردیم محمود فردی طماع و آزمند بوده است بیشتر غزوات او ظاهراً به نیت اسلام وجهاد علیه کفار بوده ولی غرض

اصلیاش غارتمعابد پرثروت هند و آوردن آن ثروتها به دیار خود بوده است  .

محمود در این دوران حکومت خود از وزرایی سود میبرد که از جمله این وزاء نظام الملک بوده است اگرچه اولـین وزیـر وی

ابوالعباس فضل بن احمد اسفراینی بوده است ولی او را درسال 401 عزل نمود و این پست را به ابوالقاسم احمـد بـن حس

میمندی رسید اسفراینی کتاب شاهنامه فردوسی را برای نشان دادن فضل و ادب و هنر خـودش بـه عربـی ترجمـه نمود و حتی

گویا موجب محرومیت فردوسی از دریافت پاداش خود گردید و آخرین وزیر سلطان محمـود غزنـوی ابـوعلی حسن بن محمد

بن میکال معروف به حسنک وزیر بود. 

 غوریان (543 تا 612 ه. ق)  

 غور ناحیهای کوهستانی و وسیع بین هرات و غزنه با مرکزیت شهر فیروزکوه بوده اسـت. مـورخین نسـب غوریـان را

بـه ضحاك تازی میرسانند که وقتی فریدون بر او پیروز شد طایفهای از اولاد او به غور گریختند و قلعههای مسـتحکمی

بنـا کردند و حکومت غور در اولاد ضحاك موروثی شد. غور در سال 31 هـ. ق در عهد خلافت عثمان و یا طبق قول

جوزجانی در عهد خلافت حضرت علی (ع) فتح شد و شنسب از دست حضرت علی عهد و لواء حکومت غور را دریافت

داشت لذا بـه آنان، آل شنسب هم می گویند.

این سرزمین تا مدتها پس از ورود مسلمانان به ایران به کیش بودایی گرایش داشتند. مسلمانان چندین بار به این ناحیه یورش پ

بردند،اما با مقاومت مردم این سرزمین روبهرو شدند. در اواخر سدهی دوم هجری قمری مـردم ایـن سـرزمین بـه تدریج دین

اسلام را پذیرفتند.  

در ابتدا حکومت غوریان به منطقه غور محدود میشد. آنان با حاکمان اموی مخالفت بودند لذا در قیام ابومسلم و دعـوت

عباسیان حضور داشتند.

 بعدها در دورة هارون الرشید امیر نجفی نهاران از او عهد و لواء گرفـت. غوریـان در دورة محمـودغزنوی شروع به افزایش

متصرفات خود کرده به مرور بر خراسان، غزنـه، بامیـان و هنـد مسـلط شـده امـارت خـود را بـه سلطنت تبدیل کردند. این

حکمرانان لقب غرشاه (غر در پشتو به معنای کوه است) داشتند. 

مجموعه نکات تاریخ ایران اسلامی

فروپاشی ایلخانان

 نخستین دودمان ترك که به ایران حاکم شد چه نام داشت؟

سلجوقیان  نیمهی اول قرن 5 ق = 11 م

 سامانیان همزامان درمعرض 2 خطر قراخانیان و غزنویان قرار گرفتن.

 لقب رؤسای قرلقها درتورفان چه بود؟

قراخانیان ایلگ  یبغو  خاقان  شاه شاهان

 اولین پادشاه قرلق که مسلمان شد چه کسی بود؟

ستوك بغراخان با نام عبدالکریم بود.

غزنویان خاستگاه قرلقی داشتند. سبکتکین بنیانگذار غزنویان از برسخان که حاکم قرلقی داشت برخاست سبکترین در نزاعی که صورت گرفته بود توسط تخنیسها اسیر سامانیان شد و ازطرف الپتکین حاکم غزنه شد و در366 حاکمغزنه گردید.

دولت سامانی در ماورالنهر به دست چه کسی قطع شد؟

ایلگ نصربن علی بر

کدام قول آل فریغون را ازبین برد؟

مأمونیان از مردم گرگانج، ابوعبدالله محمد آخرین امیر فریغون را از بین بردند. مأمونیان پس از تسلط بر فریغون خود را

خوارزمشاه نامیدند. خوارزم اسماً متعلق به سامانیان بود.

را خلیفهی عباسی به ابوالعباس مأمونبن مأمون داد اما او نپذیرفت چرا؟ « عینالدوله وزین المله »  القاب

مامون بن مأمون از بیم برانگیختن خشم محمود نپذیرفت.

محمود پس از تصرف خوارزم چه کسی را به آنجام منصوب کرد؟

آلتونتاش

محمود غزنوی کدام امیر دیلمی ری را برکنار کرد چه نام داشت؟

مجدالدوله رستم بن علی

علت شهرت محمود غزنوی به غازی بزرگ چیست؟

چون زمستان هر سال علیه کفار شمال هند لشکرکشی میکرد.

غنبی مورخ چه دورهای است؟ غزنوی

چرا در شهر ری ابتدای تصرفش توسط غزنویان از غزنویان استقبال شد؟

چون غزنویان آنان را از شر آلبویه و سربازانش نجات داده بود.

و..


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از download

خرید فایل word جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از download

دریافت فایل pdf جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از download

دانلود پروژه جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از download

خرید پروژه جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از download

دانلود فایل جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از download

دریافت نمونه سوال جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از download

دانلود پروژه جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از download

خرید پروژه جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از download

دانلود مقاله جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از download

دریافت مقاله جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از download

خرید فایل جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از download

دانلود تحقیق جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از download

خرید مقاله جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از download

دانلود فایل pdf جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از download

دانلود مقاله جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از www

خرید پروژه جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از www

دانلود فایل جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از www

دریافت فایل word جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از www

خرید نمونه سوال جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از www

دانلود فایل جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از www

دریافت فایل word جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از www

دانلود فایل word جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از www

خرید فایل جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از www

دانلود تحقیق جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از www

دریافت فایل pdf جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از www

دانلود پروژه جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از www

خرید کارآموزی جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از www

دانلود فایل pdf جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از www

دانلود کارآموزی جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از www

دانلود مقاله جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از pdf

دریافت پروژه جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از pdf

دانلود فایل pdf جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از pdf

خرید فایل جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از pdf

دانلود فایل pdf جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از pdf

دریافت کارآموزی جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از pdf

دانلود پروژه جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از pdf

خرید تحقیق جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از pdf

دانلود پروژه جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از pdf

دریافت تحقیق جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از pdf

خرید فایل جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از pdf

دانلود پروژه جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از pdf

خرید فایل جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از pdf

دانلود فایل جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از pdf

دانلود کارآموزی جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از word

دریافت فایل جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از word

دانلود فایل جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از word

خرید نمونه سوال جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از word

دانلود تحقیق جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از word

دانلود تحقیق جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از word

خرید فایل word جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از word

دانلود پروژه جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از word

دریافت فایل جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از word

دانلود پروژه جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از word

دانلود پروژه جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از word

دانلود فایل جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از word

دریافت فایل جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از word

دانلود پروژه جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از word

دانلود کارآموزی جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از word

دریافت تحقیق جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از free

دانلود مقاله جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از free

دانلود فایل pdf جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از free

خرید تحقیق جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از free

دانلود پروژه جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از free

دریافت کارآموزی جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از free

دانلود فایل word جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از free

دریافت مقاله جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از free

دانلود فایل جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از free

دانلود فایل جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از free

دریافت فایل pdf جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از free

خرید کارآموزی جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از free

دانلود کارآموزی جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از free

دریافت فایل word جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از free

خرید تحقیق جزوه تاریخ دوره اسلامی ( مجموعه تاریخ ) از free


مطالب تصادفی